Üyelik Girişi
Kategoriler
Videolar
Site Haritası
sinav

4. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı Seçme Sınavı Soruları

4. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı Seçme Sınavı Soruları
1. Eşey hormonlarının kimyasal yapısı aşağıdaki bileşiklerden hangisine uyar?
A) Karbonhidrat
B) Protein
C) Lipit
D) Steroit
E) Mukopolisakkarit

2. Bir bitki hücresi hipertonik bir çözeltiye konulduğunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Hücre porlarının kapanması
B) Hücrenin patlaması
C) Plazmoliz
D) Ozmotik basıncın dengelenmesi
E) Metabolik işlevlerin durması

  
3. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotik hücreler için geçerli değildir?
A) Fotosentetik pigmentler zarla çevrilmiştir
B) Bazılarında hücre zarının dışında selüloz içermeyen bir hücre çeperi bulunur
C) Bazıları fotosentez yaparlar
D) Hücre sitoplazmalarında ribozom birikmelerine rastlanır
E) Pek çoğunda gerçek kamçı bulunmaz


4. Ribonukleik asitlerin sentezleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) mRNA çekirdekte, rRNA ve tRNA çekirdekçikte sentezlenir
B) mRNA ve rRNA çekirdekte, tRNA çekirdekçikte sentezlenir
C) rRNA ve tRNA çekirdekte, mRNA çekirdekçikte sentezlenir
D) mRNA, rRNA ve tRNA'nın hepsi çekirdekçikte sentezlenir
E) mRNA ve tRNA çekirdekte, rRNA çekirdekçikte sentezlenir 


5. Bir DNA molekülünün o yerdeki baz dizilimi 5' ATTGGSTAS 3' ise buna göre mRNA'nın baz dizilimi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) 5' TAA SSGA TG 3'
B) 5' UAA SSGA UG 3'
C) 3' UAA SS GAUG 5'
D) 3' TAA SSGATG 5'
E) 3' AAU SSGA UG 5'


6. "Birim zar" ve "Sıvı mozaik model"lerine göre hücresel zarlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Zarlarda görülen asimetri; periferal proteinlerin miktar farkının bir sonucudur
B) Zarların yapı ve işlev farklılıkları zar proteinlerinin çeşitliliğine, yerlerine ve dağılışlarına bağlıdır
C) Birim zar kalınlığı plazma zarında hücre içi zarlardan daha fazladır
D) Elektron mikroskobunda dışta görülen iki yoğun bant lipit ortadaki açık bant ise proteinlerden oluşmuştur
E) Glikoproteinler hücre zarının dış yüzeyinde bulunur


7. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde sentriyol bulunmaz?
A) Hayvan hücrelerinin çoğunda
B) Kırmızı algler dışındaki alglerde
C) Mantarlarda
D) Yosunlarda
E) Çiçekli bitkilerde


8. Mitokondride protein sentezi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mitokondri ribozomlarının yapısal proteinlerinin çoğu çekirdekte sentezlenir
B) Mitokondri proteinlerinin büyük bir çoğunluğu hücre çekirdeğindeki DNA ile kodlanır
C) Mitokondri rRNA'ları mitokondri DNA'sı tarafından sentezlenir
D) Mitokondri ribozomlarının yapısal proteinlerinin çoğu sitoplazmada sentezlenir
E) Mitokondri DNA'sı organel içindeki proteinlerin ancak %10-15 kadarını şifrelemeye yeterlidir


9. Aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi hem kloroplastlarda ve hem de mitokondride meydana gelir?
A) Oksidatif fosforilasyon
B) Fotofosforilasyon
C) Fosforilasyon
D) Fotorespirasyon
E) Lipit yıkımı


10. Plastitlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün fotosentetik hücrelerde bulunurlar
B) Klorofil ve karotenoid gibi pigmentler içerirler
C) Nişasta, protein ve yağ gibi maddelerin sentezini yaparlar
D) Nişasta, protein ve yağ depolarlar
E) Genellikle proplastit adı verilen yapılardan oluşurlar


11. Kloroplastın içeriği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kloroplast DNA'sı daha çok bakteri DNA'sına benzer
B) Sonbaharda klorofil azaldığında bunların yerini karoten ve ksantofil alır
C) Kloroplast enzimleri çekirdekte kodlanır
D) Kloroplast enzimleri sitoplazmik poliribozomlarda sentezlenir
E) Karanlık tepkimeleri enzimleri kloroplastın tilakoid zarlarında yerleşmiştir


12. Aşağıdaki ribozom tiplerinden hangisi hem hayvan ve hem yüksek organizasyonlu bitkilerde bulunur?
A) 50 S
B) 60 S
C) 70 S
D) 80 S
E) 90 S


13. Aşağıdakilerden hangisi, yalnız bir çift kolu ve bir terminal sentromeri olan kromozoma verilen addır?
A) Metasentrik
B) Submetasentrik
C) Akrosentrik
D) Telosentrik
E) İzokromozom


14. Mitozun sürecini aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak tanımlar?
A) Interfazın sona ermesi ile başlar ve yeni bir interfazın başlaması ile son bulur
B) Interfazın sona ermesi ile başlar, telofaz başlangıcında son bulur
C) Interfazın başlaması ile başlar, telofazın sonunda biter
D) Profaz ile başlar telofaz başında biter
E) Anafazda başlar interfaz ile son bulur


15. Moleküler oksijen yokluğunda, kas hücresi glikozu yıkarken, aşağıdaki maddelerden hangisi üretilmez?
A) PGAL
B) ATP
C) Pürivik asit
D) Laktik asit
E) Asetil CoA


16. Bazı bağırsak parazitlerinin gelişme evrelerini konukçunun vücudu dışında tamamlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yayılmayı sağlayabilmek için
B) Eşeysel çiftleşmeyi sağlayabilmek için
C) Gelişmesini yapabilmesi için oksijene gereksinme duyduğundan
D) Konukçuda gerekli enzimleri bulamadığından
E) Konukçuda gerekli besinleri bulamadığından


17. Fermantasyon sonucu net olarak kaç tane ATP molekülü üretilir?
A) 4
B) 2
C) 3
D) 6
E) 8


18. Glikolizin sonunda glikoz molekülündeki karbon atomları aşağıdaki moleküllerden hangisinde yer alır?
A) 6 molekül CO2
B) İki molekül NADH
C) İki molekül piruvik asit
D) Bir molekül fruktoz
E) İki molekül asetil- CoA


19. Kolaylaştırılmış difüzyon ile aktif taşıma için aşağıda verilerden hangisi doğrudur?
A) İkisinde de enerji harcanır
B) İkisinde de enerjiye ihtiyaç yoktur
C) İkisinde de taşıyıcı proteinler rol oynar
D) İkisinde de taşınan madde yüksek konsantrasyonlu ortamdan düşük konsantrasyonlu ortama taşınır
E) Hiçbiri


20. Krebs döngüsünün sonunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Glikozdaki enerji yalnız ATP' de depolanır
B) Glikoz molekülü tamamen oksidasyona uğrar
C) Elektronlar glikozdan ATP' ye aktarılır
D) Glikozdaki karbon atomları laktik asite aktarılır
E) NADPH+ ların hepsi tüketilir


21. Aşağıdakilerden hangisinde, ökaryotik hücrelerde, glikoliz enzimlerinin ve sitrik asit döngüsü enzimlerinin bulundukları yerler doğru olarak verilmiştir?
Glikoliz enzimleri Sitrik asit enzimleri
A) Mitokondri iç zarında Mitokondri matriksinde
B) Sitozolde Mitokondri matriksinde
C) Mitokondri matriksinde Sitozolde
D) Sitozolde Mitokondri iç zarında
E) Mitokondri iç zarında Sitozolde


22. Aşağıdakilerden hangisi polizomları (poliribozomları) bir arada tutar?
A) DNA
B) tRNA
C) mRNA
D) rRNA
E) Protein


23. Tipik bir Prokaryot genomunda DNA'nın % kaçı hem transkripsiyona hem de translasyona uğrar?
A) % 90
B) % 70
C) % 20
D) % 10
E) % 1


24. Aşağıdaki DNA kısımlarından hangisinde her ikisi de transkripsiyona uğramaz?
I Regülatör gen
II Promotor
III Operator gen
IV Yapısal gen
A) I ve II
B) I ve IV
C) I ve III
D) II ve IV
E) II ve III


25. Ökaryotik hücrelerin organellerindeki translasyon aşağıdaki tanımların hangisine uyar?
A) Ökaryotik hücredeki translasyonla aynı şekilde yürür
B) Prokaryotlardaki gibi formillenmiş metionin ile başlar
C) Transkripsiyon tamamlanıncaya kadar oluşamaz
D) Ökaryotik ribozomlardakilerine benzer ribozomlarda oluşur
E) Prokaryotlardaki ve ökaryotlardaki gibi aynı kodları kullanırlar


26. Nukleotit dizilimi 5'-AUGACCCAUUGGUCUCUGUAG- 3' şeklinde olan bir mRNA'nın sentezleteceği polipeptid zinciri kaç aminoasit uzunluğunda olur?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3


27. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi doğrudur?
a. Peptidil transferaz 1. Amino asidin t-RNA'ya takılmasından sorumlu enzim.
b.DNA polimeraz 2. DNA zincirini birleştiren bir enzim.
c. Amino açil t-RNA sentetaz 3. RNA'dan DNA sentezliyor.
d. Revers Transkriptaz 4. Polipeptidle t-RNA arasındaki bağı hidroliz eder.
e. DNA Ligaz 5. DNA sentezinden sorumlu.
A) a-4
B) e-2
C) b-3
D) c-1
E) d-5


28. mRNA'lardan protein sentezlenebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?
A) mRNA uyarılmalıdır
B) mRNA'da okumanın yönü 3'den 5'e doğru olmalıdır
C) mRNA'nın üzerinde sentezlemeyi durdurucu dizilimler olmalıdır
D) mRNA ribozomla temasa geçmelidir
E) Gerekli aminoasitler hazır olmalıdır


29. Bir DNA zinciri üzerinde bulunan operatör ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Operona bitişik olarak bulunur
B) Repressörün bağlandığı yerdir
C) Belirli bir nukleotit diziliminden meydana gelmiştir
D) Operonun işlevini denetler
E) Sadece katabolik tepkimelerde görev yapar


30. Aşağıdakilerden hangisi mutasyonu tanımlar?
A) Genetik rekombinasyonlardır
B) Genetik bilgideki kalıtsal değişimlerdir
C) Genetik şifrenin hatalı transkripsiyonuyla ortaya çıkan değişikliklerdir
D) Bulunduğu bireye çoğu kez yarar sağlayan kalıtsal değişikliklerdir
E) Evrimsel gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan değişikliklerdir


31. Morötesi ışınlar, çoğunlukla, aşağıdaki etkileşmenin hangisiyle mutasyona yol açar?
A) DNA'da tek bir kolu kırması
B) Timini alkil guanine dönüştürmesi
C) Kalıcı ya da yeterince tamir edilemeyen timin dimerlerini oluşturması
D) DNA segmentlerinin inversiyon uğratması
E) DNA segmentlerinde delesyona neden olması


32. Watson-Crick modeline uyan ve %35 adenin içeren bir DNA'nın sitozin oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) %15
B) %30
C) %35
D) %70
E) %60


33. Tek zincirli bir DNA'nın ele alınan bir parçası 5' ATCGGCAT 3' dür. Bu orijinal parça ile aşağıdaki tek-zincirli DNA parçalarından hangisi komplementer çifte-sarmal oluşturur?
A) 5' TAGCCGTA 3'
B) 5' ATGCCGAT 3'
C) 5' ATCGGCAT 3'
D) 5' GATCCGAT 3'
E) 5' TACCCTAG 3'


34. Ligaz enzimi aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?
A) Okazaki fragmentlerini birbirine birleştirmek için
B) Uzayan DNA koluna yeni nukleotitlerin eklenmesi için
C) Replikasyon çatalının ortaya çıkarılması amacıyla DNA' nın açılması için
D) Bozuk yapılan DNA'ları parçalamak için
E) DNA sentezlenmesinde yağlı bir ortam oluşturmak için


35. İnterlokasyon yapıcı ajanlar, aşağıdakilerden hangisinin hızını artıran mutajenlerdir?
A) Transisyon mutasyonlarının
B) Transversiyon mutasyonlarının
C) Çerçeve kayması mutasyonlarının
D) Delesyonların
E) X kromozomundaki mutasyonların


36. Bir amino asidin DNA şifresi TAC ise, bu amino asidi taşıyan tRNA molekülündeki antikodon aşağıdakilerden hangisidir?
A) ATG
B) UGA
C) UAC
D) UAG
E) AUG


37. Bir bitkinin gövde ucuna çok yüksek konsantrasyonda oksin uygulandığında aşağıdaki olaylardan hangisi olur?
A) Çok hızlı uzama olur
B) Gövde büyür fakat kıvrılmaz
C) Gövde büyümesi engellenir
D) Gövde incelir ve zayıflar
E) Kökler daha hızlı büyür


38. Hücre bölünmesi ve hücre farklılaşmasının nisbi hızı aşağıdaki hormon çiftlerinin hangisinin karşılıklı etkileşimi ile belirlenmektedir?
A) Giberellin ve zeatin
B) Oksin ve etilen
C) Oksin ve absisik asit
D) Oksin ve sitokininler
E) Etilen ve absisik asit


39. Çiçekte korolla olarak bilinen taç yaprakların ana görevi nedir?
A) Erkek gamet oluşturmak
B) Tohum yaymak
C) Tozlaşma ve döllenmeyi sağlamak
D) Koruma ve polinatörleri cezbetmek
E) Dişi gamet oluşturmak


40. Sadece erkek çiçekleri taşıyan bir ağaç için aşağıdakileden hangisi doğrudur?
A) Tam çiçekleri taşıyabilir
B) Kesinlikle karpellat çiçekleri taşır
C) Dioiktir
D) Monoiktir
E) Kendi kendine tozlaşabilir


41. Bir angiosperm bitkide aşağıdaki üreme hücrelerinden hangisi bir ya da daha fazla farklı hücre içerir?
A) Yumurta hücresi
B) Sperm hücresi
C) Triploid endosperm hücresi
D) Tüp hücresi
E) Megaspor ana hücresi


42. Aşağıdaki terimlerden hangisi, bitki yapraklarındaki stomalar aracılığıyla gaz halinde su yitirilmesini tanımlar?
A) Transpirasyon
B) Osmoz
C) Eksüdasyon
D) Gutasyon
E) Basınç akışı


43. Aşağıdaki özelliklerden hangisi monokotil bir bitki için karakteristiktir?
A)Ağsı damarlanma
B)Kazık köklü
C)Gövdede iletim demetleri dağınık
D)Çiçekler beş petalli
E)Kurak bölgede yaşarlar


44. Işık ortamında fotosentez sisteminde 2 Mol H2O fotolize uğrar, 1 Mol O2 çıkışı olur. Bundan başka aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) 1 ATP, 1 NADPH.
B) 2 ATP, 2 NADPH
C) 4 ATP, 1 NADPH
D) 3 ATP, 2 NADPH
E) 4 ATP, 2NADPH


45. Bitkide köklerden en uzaktaki yapraklara kadar uzanan ve iletim boruları ile yapılan su iletiminde iş gören en önemli kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kök basıncı
B) Kılcal boru sisteminin kohezyon kuvveti
C) Aktif transport
D) Havanın emme kuvveti
E) Toprağın emme kuvveti


46. Bir saksıdaki bitkinin (sardunya) yapraklarında stoma hücrelerinin pH'ları ölçülmüş ve pH=4 olduğu saptanmıştır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Stomalar açıktır
B) Stomalar kapalıdır
C) Bir şey diyemem
D) Stomalar yarı açıktır
E) Transpirasyon çok hızlıdır


47. Mg2+ klorofilin yapısında bulunduğu için fotosentezde önemli rol oynar. Bundan başka aşağıdakilerden hangisinde önemi büyüktür?
A) Stomaların açılmasında
B) Transpirasyonda
C) Enzimatik reaksiyonlarda
D) Elektron transportunda
E) Köklere su alınmasında


48. Aşağıdakilerden hangisi C3 bitkilerinde fotosentezde karanlık reaksiyonların ilk enzimidir?
A) Aldolaz
B) Transketolaz
C) Fosfopento izomoraz
D) Fosfotaz
E) Ribuloz bifosfat karboksilaz


49. Aşağıdaki elementlerden hangisi oksin sentezinde rol oynar?
A) Fe
B) Mg
C) Zn
D) Mn
E) Cu


50. Bitkilerde ışığın varlığını ya da yokluğunu saptayan, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Auxin
B) Fitokrom
C) Klorofil
D) Gibberellin
E) Florigen


CEVAPLAR 1. D 2 C 3 A 4. E 5. C 6. D 7. E 8. A 9. C 10. A 11. E 12. D 13. D 14. A 15. E 16. C 17. B 18. C 19. C 20. B 21. B 22. C 23. E 24. C 25. B 26. B 27. B 28. B 29. D 30. B 31. C 32. A 33. B 34. A 35. C 36. D 37. C 38. D 39. D 40. C 41. D 42. A 43. C 44. D 45. D 46. B 47. C 48. E 49. C 50. B

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.30155.3227
Euro5.99166.0156
Takvim

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret114380